Postępowanie zakupowe RPOZ/2022/811/PolskiLad

 

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła

p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach

 

Postępowanie zakupowe realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), z uwzględnieniem
§ 8, ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

 1. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach, 34-103 Woźniki,
ul. Kościelna 39, gm. Tomice.

 1. Przedmiot zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach, dalej jako „obiekt”.
  • Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
   i uzyskało wstępną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach”,
   nr RPOZ/2022/811/PolskiLad.
  • Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków oraz chroniony wraz
   z otoczeniem zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kościół jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa małopolskiego pod numerem st. Rej. Nr 707 z 22.03.1961 r. (A-1098/M). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu robót
   z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie
   , zgodnie
   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy opis obiektu wraz modelem 3d oraz galerią zdjęć znajduje się pod adresem https://zabytek.pl/pl/obiekty/wozniki-kosciol-pw-wniebowziecia-nmp
  • Zakres zadania obejmuje modernizację (wymianę) istniejącej przeciwpożarowej instalacji alarmowej na nowocześniejszą, spełniającą aktualne standardy, w tym posiadającą funkcję monitorowania i sygnalizacji do Państwowej Straży Pożarnej.
  • Wykonawca, w ramach zamówienia, zobowiązany jest do demontażu i utylizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, istniejącego systemu sygnalizacji pożaru.
  • Wykonawca wykona montaż nowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru wg opracowanego i uzgodnionego projektu, zgodnie z warunkami, o których mowa
   w pkt 2.7.
  • W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej nowego systemu sygnalizacji pożaru, uzgodnienie rozwiązania
   z Rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień, opinii, postanowień oraz decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, o ile jej uzyskanie będzie niezbędne do realizacji zamówienia osiągnięcia celu zadania – montaż nowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie.
 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określone zostały w Załączniku nr 1 do postępowania zakupowego pn. Opis Przedmiotu Zamówienia, dalej jako „OPZ”, oraz Załączniku nr 2 pn. Projektowane Postanowienia Umowy, dalej jako „PPU”.
 3. Kod CPV: 31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe;

44482000-2 – Urządzenia przeciwpożarowe;

45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia, projektu, oszacowanie kosztów;

71244000-0 – Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów.

 1. Termin wykonania zamówienia: do 250 dni od daty podpisania umowy.
 2. Oferent biorący udział w postępowaniu musi spełnić następujące warunki udziału
  w postępowaniu:

  • posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji prac budowlanych na obiektach zabytkowych, w tym:
 3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi posiadać aktualną na dzień składania ofert oraz w okresie realizacji zamówienia koncesję Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu jonizacyjnymi czujkami dymu.

Uwaga: Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy na realizację  zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu jej zawarcia, uwierzytelnionej kopii ww. koncesji.

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących robót określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, co najmniej:

2 roboty polegające na montażu systemu zabezpieczeń ppoż w obiekcie drewnianym wpisanym do rejestru zabytków.

Uwaga: Wraz z ofertą należy złożyć dowody określające czy wskazane w tabeli
w pkt 5.2 formularza ofertowego
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

 • posiadać dobrą sytuację finansową i ekonomiczną pozwalającą na realizację zamówienia, w tym pokrycie kosztów realizacji zadania do czasu wypłaty środków na rzecz Zamawiającego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  po zakończeniu i odebraniu wykonanych robót;
 • dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • nie podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
 1. Oferent może złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu po odbyciu wizji lokalnej na terenie obiektu w obecności Proboszcza Parafii i pracownika Urzędu Gminy Tomice. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 22 lipca 2024 r., godz. 10:00.
 2. Złożenie oferty bez udziału w wizji lokalnej, o której mowa w pkt 7, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami postępowania.
 3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.2024 r., do godz. 15.00 w formie pisemnej:
 4. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach, 34-103 Woźniki ul, Kościelna 39, przy czym jako termin złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia korespondencji do Parafii;

lub

 1. osobiście w Kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP
  w Woźnikach, 34-103 Woźniki ul, Kościelna 39;

lub

 1. elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@parafiawozniki.pl
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
 3. Opis kryteriów oceny ofert.
  • Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
 4. Cena ofertowa (C) – waga kryterium – 80 %,

Liczba punktów liczona będzie według formuły:

(Cn / Cof.b) x 100 x 80% = C

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena”;

Cn – cena oferty o najniższej cenie;

Cof.b – cena oferty badanej.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia opisane w niniejszym ogłoszeniu.

Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) – waga kryterium – 20%

Kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” – będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego robót.

Liczba punktów liczona będzie według formuły:

[(Gb-24)/36] x 100 x 20% = G

gdzie:

G – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi”;

Gb – badany okres gwarancji i rękojmi;

Punkty przyznane w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” będą rozpatrywane z zachowaniem następujących warunków:

 1. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: nie mniejszy niż 24 miesiące, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
 2. Pożądany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
 3. Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami postępowania zakupowego.
 4. Długość gwarancji i rękojmi w ilości 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia, stanowi minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji w przedmiotowym postępowaniu.
 5. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym długości okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający przyjmie do oceny kryterium oraz wprowadzi do umowy okres gwarancji w wymaganej wartości tj. 24 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
 6. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, do obliczenia wartości kryterium zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
 • Łączną liczbę punktów oferty stanowi suma punktów oferty osiągnięta
  w każdym z kryteriów oceny (P=C+G).
 • Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
 • Zamawiający, na etapie badania i oceny ofert, może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania zakupowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty
  w niniejszym postępowaniu.
 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Ks. Mariusz Kopacz – Proboszcz Parafii pod numerem telefonu (33) 879 45 24, lub poprzez e-mail: kancelaria@parafiawozniki.pl

 1. Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO).

 

 

Ks. Mariusz Kopacz

Proboszcz Parafii w Woźnikach

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY

 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie postępowania zakupowego na wykonanie zamówienia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła
p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach”

Ja niżej podpisany*/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

 1. SKŁADAM ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu
  o postępowaniu zakupowym z dnia 27 czerwca 2024 r.
 2. OFERUJĘ wykonanie zamówienia za kwotę brutto …………………………… zł (słownie: ………………………….

…………………………………………………………………………………………….…………) w tym należny podatek VAT. Wartość netto oferty wynosi: …………………………… zł (słownie: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………)

 1. OŚWIADCZAM, że zamówienie zrealizuję w terminie: do 250 dni od dnia podpisania umowy.
 2. OŚWIADCZAM, że okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi: …… miesiące/miesięcy*, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia:

(należy wskazać okres gwarancji i rękojmi w miesiącach w zakresie 24 – 60 miesięcy)

 1. OŚWIADCZAM, że prowadzę działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 2. OŚWIADCZAM, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji prac budowlanych na obiektach zabytkowych w tym:
  • oświadczam, że posiadam aktualną koncesję Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu jonizacyjnymi czujkami dymu i zobowiązuję się do przekazania jej uwierzytelnionej kopii najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia.
  • oświadczam, że reprezentowana przez nas firma wykonała w okresie ostatnich 5 lat/
   w okresie ……. lat (gdyż okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat)*, przed upływem terminu składania ofert, następujące roboty, odpowiadające warunkowi posiadania doświadczenia wskazanego w treści ogłoszenia o postępowaniu zakupowym:
Lp. Rodzaj robót
(przedmiot zamówienia)
Wartość
[PLN]
Nazwa i adres
Zamawiającego
Czas realizacji
[data od – do]
Początek Koniec
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.          
2.          

Uwaga: należy załączyć dowody określające czy wskazane w tabeli roboty zostały wykonane należycie,
w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

 

 1. OŚWIADCZAM, że posiadam dobrą sytuację finansową i ekonomiczną pozwalającą na realizację zamówienia, oraz zobowiązuję się do pokrycia kosztów realizacji zadania do czasu wypłaty środków na rzecz Zamawiającego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, po zakończeniu
  i odebraniu wykonanych robót.
 2. OŚWIADCZAM, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. OŚWIADCZAM, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie
  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
 4. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o postępowaniu zakupowym uznaję się za związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
 5. OŚWIADCZAM, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o postępowaniu zakupowym oraz projektowanych postanowieniach umowy.
 6. OŚWIADCZAM, że zamówienie zamierzam zrealizować sam/przy udziale następujących Podwykonawców*, którym powierzam następujące części zamówienia:**.

Podwykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………….

(należy wskazać zakres zamówienia,  którego realizację Wykonawca zamierza powierzyć wskazanemu Podwykonawcy)

 1. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu zakupowym i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych w ww. załączniku warunkach, w miejscu
  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. OŚWIADCZAM, że uważam się, za związanego niniejszą ofertą na czas określony w ogłoszeniu
  o postepowaniu zakupowym, to jest przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin wyznaczony na składanie ofert.
 3. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
  (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia tej treści wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 4. DANE KONTAKTOWE: : …………………………………….; fax.: …………………………………………..;
  e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

……………………………………. dnia ………………………..                                                                                      

              (miejscowość)                                       (data)

 

 

                                                                     Podpisano: ………………………………………………..

                                                                                                                                   (Wykonawca lub Pełnomocnik)

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Postępowanie zakupowe RPOZ/2022/811/PolskiLad
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła
p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. DANE OGÓLNE:
1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła
p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach, dalej jako „obiekt”.
2. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
i uzyskało wstępną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczącą finansowania
zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja otoczenia kościoła p.w. Przemienienia
Pańskiego w Radoczy”, nr RPOZ/2022/811/PolskiLad.
3. Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków oraz chroniony wraz z otoczeniem
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kościół jest wpisany
do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa małopolskiego pod numerem
st. rej. nr 707 z 22.03.1961 r. (A-1098/M). W związku z powyższym Wykonawca
zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu robót z Małopolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Krakowie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
4. Szczegółowy opis obiektu wraz modelem 3d oraz galerią zdjęć znajduje się pod adresem
https://zabytek.pl/pl/obiekty/wozniki-kosciol-pw-wniebowziecia-nmp
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zakres zadania obejmuje modernizację (wymianę) istniejącej przeciwpożarowej instalacji
alarmowej na nowocześniejszą, spełniającą aktualne standardy, w tym posiadającą
funkcję monitorowania i sygnalizacji do Państwowej Straży Pożarnej.
2. Wykonawca, w ramach zamówienia, zobowiązany jest do demontażu i utylizacji,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, istniejącego systemu
sygnalizacji pożaru.
3. Wykonawca wykona montaż nowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru wg
opracowanego i uzgodnionego projektu, zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 4.
4. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji
projektowej nowego systemu, uzgodnienie rozwiązania z Rzeczoznawcą
ds. przeciwpożarowych i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie
niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień, opinii, postanowień oraz decyzji, w tym
decyzji pozwolenia na budowę, o ile jej uzyskanie będzie niezbędne do realizacji
zamówienia osiągnięcia celu zadania – montaż nowej instalacji systemu sygnalizacji
pożarowej w obiekcie.
5. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z wykonaną i przekazaną
dokumentacją projektową, przeniesie na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa, w tym
autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do
opracowanej w ramach zamówienia dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), na warunkach określonych
w Załączniku nr 2 do postępowania zakupowego pn. Projektowane Postanowienia
Umowy.
6. Wymagania jakościowe i techniczne planowanego do zamontowania systemu sygnalizacji
pożaru:
6.1 Nowy system ma być systemem pętlowym, adresowalnym spełniający wymagania
normy EN-54;
6.2 System musi posiadać funkcję monitorowania i sygnalizacji do Państwowej Straży
Pożarnej w Wadowicach. Do wyceny należy przyjąć opcję bez podpięcia do PSP bez
kosztów abonamentu (abonament po stronie beneficjenta dotacji).
6.3 Należy zastosować czujniki multisensorowe dym-temperatura;
6.4 System musi umożliwić pełną obsługę w pomieszczeniu zakrystii oraz na plebanii.
Panele obsługi musza mieć możliwość filtrowania sygnalizowanych informacji (brak
sygnału dźwiękowego w przypadku usterki systemu na panelu w plebanii);
6.5 Projekt systemu musi zostać opracowany zgodnie z wytycznymi SITP WP-02:2021.
7. Stan istniejący obiektu:
7.1 W obiekcie zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru Polon -Alafa IGNIS 1080. Na
potrzeby oszacowania wartości zamówienia Zamawiający udostępnia dokumentację
powykonawczą systemu – rys. 1 / rys. 2 / rys. 3.
7.2 System, o którym mowa w pkt 6.1, jest niesprawny technicznie oraz nie spełnia
aktualnych standardów, wymagań technicznych i prawnych.
7.3 Istniejący system wyposażony jest w jonizacyjne czujki dymu. W związku z powyższym
wymagane jest aby Wykonawca posiadał koncesję Państwowej Agencji Atomistyki
do obrotu jonizacyjnymi czujkami dymu.
7.4 Parametry jakościowe istniejącego systemu sygnalizacji pożaru:
Zastosowano:
• czujki automatycznych oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych podłączonych do
centralki POLON ALFA IGNIS 1080;
• samoczynne sygnalizatory pożaru DOR-40 (optyczne czujki dymu), DIO-40 (czujki
jonizacyjne dymu) oraz ROPy;
• pełną adresację elementów systemu sygnalizacji pożarowej: drzwi główne (ROP),
zakrystia drzwi (ROP), plebania (ROP), wiatrołap (DOR-40), pod chórem (DOR-40),
przedsionek (DOR-40), nawa główna, kaplica (5x DOR-40), zakrystia (DOR-40),
strych i wieża (6x DIO-40),
• sygnalizator akustyczny na zewnętrznej ścianie zakrystii, centralka SSP znajduje się
na plebanii.
SSP nie jest podłączony do Alarmowego Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych
w KP PSP Wadowice.
7.5 Ogólna charakterystyka obiektu:
7.5.1 Budynek kościoła parafialnego w Woźnikach położony jest w miejscowości
Woźniki, przy ulicy Kościelnej 39 (gmina Tomice, powiat wadowicki) jest
wolnostojącym obiektem kultu religijnego (użyteczności publicznej), który służy mieszkańcom sołectw Woźniki i Zygodowice. Kościół został wzniesiony
w XVI wieku. W roku 1959 wybuchł pożar, który strawił dach, stropy,
fragmenty ścian, wieżę i wyposażenie. Został odbudowany z zachowaniem
historycznego kształtu. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków.
7.5.2 Kościół o konstrukcji drewnianej za wyjątkiem dobudowanej od południa
kaplicy, która ma ściany murowane. Jest obiektem jednokondygnacyjnym
z antresolą na której znajduje się chór. Jest to świątynia jednonawowa
o drewnianej konstrukcji zrębowej, pokryta stromym dachem gontowym.
Również ściany boczne pokryte są gontem. Stropy drewniane tzw. strop
gęstobelkowy. Więźba dachowa drewniana. Wykończenie wnętrza
drewniane.
7.5.3 W kościele znajdują się: prezbiterium, zakrystia, wieża, kruchta (przedsionek),
murowana kaplica, nawa główna.
7.5.4 Świątynia jest miejscem kultu religijnego wyznania rzymskokatolickiego
parafian z Woźnik i Zygodowic. Kościół ogrodzony jest murowanym płotem
okalającym cały kościół z bramą metalową. W ogrodzeniu wbudowano
drewniana dzwonnicę o wysokości ok 10 m.
7.5.5 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:
a) Powierzchnia użytkowa – 196,0 m2
;
b) Kubatura brutto – 1695,0 m3
;

c) Wysokość – 7,5 m (19,5 m – wieża kościelna);
d) Liczba kondygnacji – 1 nadziemna + antresola (chór).
W celu zobrazowania lokalizacji obiektu oraz układu pomieszczeń
Zamawiający udostępnia plan sytuacyjny obiektu wraz z rzutami
pomieszczeń – rys. 4 / rys. 5. / rys. 6 / rys. 7.

7.5.6 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, parametry materiałów
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów
technologicznych:
W budynku nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów
niebezpiecznych pożarowo jak np. gazy lub ciecze łatwo zapalne, czy też
materiały pirotechniczne.
Zagrożenie pożarowe mogą stwarzać elektryczne piece i promienniki
ciepła, które służą do ogrzewania kościoła. Dodatkowo przez swoją
konstrukcję, która za wyjątkiem murowanej kaplicy jest drewniana istotnym
zagrożeniem pożarowym jest możliwość podpalenia, zwarcia instalacji
elektrycznej, uderzenia pioruna bądź zaprószenia ognia np. w czasie
obrzędów religijnych (palące się kadzidło i świece).
7.5.7 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w budynku
i w poszczególnych pomieszczeniach.
Z uwagi na charakter działalności budynek został zaliczony jest jako
miejsce kultu religijnego – budynek użyteczności publicznej ZL I. Liczba osób
w budynku – do 400.

7.5.8 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Dla obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL nie
podaje się gęstości obciążania ogniowego.
7.5.9 Ocena zagrożenia wybuchem.

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.
7.5.10 Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Na podstawie posiadanej dokumentacji obiektu nie można dokładnie
określić klasy odporności pożarowej i ogniowej. Szacuje się, że budynek
posiada klasę E odporności pożarowej. W kościele nie wolno stosować
materiałów i wyrobów łatwo zapalnych.
7.5.11 Podział obiektu na strefy pożarowe oraz dymowe.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach techniczno-
budowlanych, dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku

klasyfikowanego jako ZL niskiego wynosi 8000 m2

. Rozpatrywany budynek
spełnia te warunki ponieważ jego powierzchnia użytkowa wynosi 196 m2

7.5.12 Warunki usytuowania.

Odległość budynku od granic działki budowlanej w żadnym miejscu nie
jest mniejsza niż 4 metry. Najbliżej usytuowane budynki, są zlokalizowane
w odległości co najmniej 8 metrów. Nie dotyczy to przypadku, gdy sąsiadujące
ze sobą budynki znajdują się na jednej działce budowlanej (dzwonnica).
7.5.13 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,
w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.
a) Budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
b) Budynek chroniony jest instalacją odgromową;
c) Ogrzewanie obiektu – elektryczne promienniki ciepła i piec kumulacyjny;
d) Budynek nie jest wyposażony w instalację gazową.

8. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową oraz wykona roboty objęte przedmiotem
zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym
w szczególności:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725).
b) Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r., poz. 222);
c) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.
840 ze zm.);
d) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.
Dz. U. z 2024 r. poz. 275);
e) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 822);
f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, ze zm.);

g) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1679 ze zm.);
h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
i) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458);
j) zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego („mpzp”);
oraz zgodnie z innymi obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym prawa
miejscowego, mającymi zastosowanie przy realizacji dokumentacji projektowej i robót
objętych zamówieniem.
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty objęte zamówieniem z materiałów
własnych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).
10. Materiały, o których mowa w pkt 8, powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o których mowa w art.
10 ustawy Prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
11. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów
i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
12. Badania, o których mowa w pkt 11, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym
w dokumentach postępowania zakupowego w terminie: do 250 dni od daty podpisania
umowy.
IV. WARUNKI W ZAKRESIE GWARANCJI.
1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty na okres: co najmniej 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.
Pożądany okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego
robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach
uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do weryfikacji prawidłowości sporządzonej
w ramach zamówienia dokumentacji projektowej.
4. Weryfikatorem dokumentacji będzie wykonawca modernizacji systemu sygnalizacji
pożaru w oparciu o sporządzoną dokumentacje projektową oraz uzyskane pozwolenie na
budowę.

5. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady lub braki stwierdzone
w sporządzonej dokumentacji na okres ważności pozwolenia na budowę przez
co przyjmuje się minimalny okres wynoszący 36 miesięcy licząc od daty przekazania
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, objętej zamówieniem wraz
z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.
6. Zamawiający wymaga aby w okresie rękojmi Wykonawca zapewnił usunięcie wad lub
uzupełnienie braków w dokumentacji projektowej stwierdzonych na etapie realizacji
robót w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
V. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA NA POTRZEBY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ OSZACOWANIA WARTOŚCI OFERTY.

 

 

Załącznik nr 2

Pn. Projektowane Postanowienia Umowy

do ogłoszenia o postepowaniu zakupowym z dnia 27 czerwca 2024 r.

UMOWA
na wykonanie zadania pn.

,,Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP

w Woźnikach”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie ogłoszenia
o postępowaniu zakupowym bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
w dniu …………………..2024 r. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP
w Woźnikach, 34-103 Woźniki, ul. Kościelna 39, zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Księdza Mariusza Kopacza – Proboszcza Parafii
a
…………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………………………., zwanym w
dalszym tekście „Wykonawcą”, którzy łącznie w dalszej treści umowy zwani będą „Stronami”, a każdy
z osobna „Stroną”
zawarta została umowa o treści, jak niżej:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach”,
w zakresie określonym w ogłoszeniu o postępowaniu zakupowym z dnia 27 czerwca 2024 r.,
stanowiącym integralny załącznik do niniejszej umowy.

2. Szczegółowy zakres zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, określony został
w załączniku nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu zakupowym pn. Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane jest w ramach Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków i uzyskało promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego, dalej jako „BGK”, dotyczącą jego
dofinansowania. Promesa, o której mowa w zdaniu poprzednim jest ważna do dnia ……………………….
tj. 6 miesięcy od daty, w której upływa termin wyznaczony na realizację zadania, o którym mowa
w ust. 1 umowy.

4. Na potrzeby usankcjonowania nazewnictw wprowadza się do treści umowy następujące pojęcia
i definicje:
4.1 Program – Rządowy Program Odbudowy Zabytków, dalej jako „RPOZ”;
4.2 Regulamin – Regulamin Naboru Wniosków o dofinasowanie w ramach RPOZ;
4.3 Beneficjent – Wnioskodawca tj. Gmina Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – jednostka
samorządu terytorialnego, której zostało przyznane Dofinansowanie z Programu i udzielona
została Promesa;
4.4 Beneficjent dotacji – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach,
34-103 Woźniki, ul. Kościelna 39 – podmiot, któremu Beneficjent udziela dotacji na podstawie
art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
r. poz. 840);
4.5 Postępowanie zakupowe – dokument ogłoszenia o postępowaniu zakupowym, o którym
mowa w ust. 1, wraz z załącznikami udostępnionymi Wykonawcom na stronie postępowania;

4.6 Zadanie – zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła
p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach”, na którego realizację Beneficjent otrzymał
dofinansowanie w formie promesy w ramach RPOZ;
4.7 BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego;
4.8 Wstępna promesa – dokument zawierający wstępne zapewnienie przyznania dofinansowania
Inwestycji, po spełnieniu warunków określonych w treści Wstępnej Promesy i Regulaminu
RPOZ, wydany Beneficjentowi w odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie przez BGK;
4.9 Promesa –dokument potwierdzający objęcie Inwestycji Dofinansowaniem z Programu oraz
zawierający zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi środków pieniężnych do kwoty nie
wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK na
wniosek Beneficjenta zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu, po rozstrzygnięciu postępowania
zakupowego skutkującym wyborem Wykonawcy zadania;

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, z materiałów
własnych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024
r. poz. 725 ze zm.).

6. Materiały, o których mowa w ust. 5, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z
2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót,
a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
8. Badania, o których mowa w ust. 7, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

9. Kody CPV: 31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe;
44482000-2 – Urządzenia przeciwpożarowe;
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia, projektu, oszacowanie kosztów;
71244000-0 – Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 250 dni od daty podpisania umowy.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że:
1.1 Na podstawie wizji lokalnej oraz informacji i dokumentów otrzymanych od Zamawiającego
posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym
zadaniem i trudnościami, jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki, w szczególności z faktu
realizacji robót na obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków;
1.2 Szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie
i dokonał należytej wyceny prac.
1.3 Rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne
do zrealizowania powierzonego zadania.
1.4 Posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak również dysponuje
niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód
do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością (przewidzianą dla
prowadzącego działalność gospodarczą) oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, zarządzeniach i wytycznych Zamawiającego związanych ze
zleconym zakresem obowiązków, w tym w szczególności z:
2.1 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725);
2.2 Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r., poz. 222);
2.3 Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze
zm.);
2.4 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r.
poz. 275);
2.5 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 822);
2.6 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, ze zm.);
2.7 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.);
2.8 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
2.9 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);
2.10 zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego („mpzp”);
oraz zgodnie z innymi obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym prawa miejscowego,
mającymi zastosowanie przy realizacji dokumentacji projektowej i robót objętych zamówieniem.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje samodzielnie/*przy pomocypodwykonawców wskazanych w ofercie:
3.1 Podwykonawca: ………………………………………..
3.2 Zakres robót: ………………………………………..

4. Pozostałe roboty/usługi* Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.

5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do podwykonawców, o których mowa w ust. 1, w tym do powiadomienia o zmianie
podwykonawcy jak również zakresu podwykonawstwa. W przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej
informacji na temat nowych podwykonawców, którym zleca lub w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację usług ze wskazaniem zakresu podwykonawstwa. Wraz z informacją, o której
mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kserokopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, umowy podwykonawstwa oraz do wglądu jej oryginału
w terminie co najmniej 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia przez
podwykonawcę.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1,w strony ustalają na kwotę
brutto ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………….)
zawierającą obowiązujący ……. % podatek VAT w kwocie ………………….. zł (słownie: ……………………….
………………………………………………………………………………………………). Cena netto ……………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………),
z czego:
1.1 kwota ……………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………),
stanowiąca równowartość 2% wartości umownej zadania, jest wkładem własnym w realizacji
zadania zgodnie z Regulaminem RPOZ;

1.2 kwota ……………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………),
stanowiąca równowartość 98% wartości umownej zadania i płatna jest w całości ze środków
RPOZ.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym
wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie ze złożoną przez
Wykonawcę ofertą, nawet jeżeli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej
umowy i dokumentach postępowania zakupowego.

3. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych
związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli
z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do
prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

4. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z wykonaną i przekazaną w ramach
zamówienia dokumentacją projektową, przeniesie na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa, w tym
autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowanej
w ramach zamówienia dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022
r. poz. 2509), na warunkach określonych w §6 umowy.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczone będzie na podstawie jednorazowej
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu
umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie:
a) w kwocie, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1.1 w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na kwotę, stanowiącą wartość całego
zadania;
b) w części, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1.2 w terminie do 35 dni od dnia odbioru końcowego
robót po przekazaniu przez BGK środków z promesy na rzecz Beneficjenta.

3. Zamawiający przekaże Beneficjentowi kopię faktury, o której mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem
zapłaty części wynagrodzenia stanowiącego wkład własny w realizacji zadania, w terminie 3 dni od
daty realizacji tej zapłaty.

4. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą
a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

5. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego p

rzelewem na wskazany przez
Wykonawcę na fakturze numer rachunku bankowego.
6. Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr ewidencyjny
NIP: …………………………

7. Wykonawca jest zobowiązany wystawiać fakturę w następujący sposób:
Nabywca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach, 34-103 Woźniki,
ul. Kościelna 39, NIP: 551-200-25-07.

8. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności, o którym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. Wskazany na fakturze numer rachunku bankowego jest numerem właściwym dla dokonania
rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie z przepisami wskazanej w ust. 10 ustawy
o podatku od towarów i usług.

10. Zapisy ust. 1-9 odnoszą się odpowiednio do Wykonawcy nie będącego płatnikiem podatku VAT.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, rozliczenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy
nastąpi na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku za
zrealizowane prace

§ 6

1. Wykonawca, po dokonaniu przez Zamawiającego płatności ustalonego wynagrodzenia, o którym
mowa w §4 ust. 1, łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie
prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do
opracowanej w ramach Umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), a w szczególności w zakresie:
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu,
w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:
3) sprzedaży lub użyczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację
utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez Wykonawców
w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem
dokumentacji, innych Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania
innych opracowań, Wykonawcę robót budowlanych i innych Wykonawców jako podstawę do
wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących
formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na nośnikach optycznych,
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów upoważnionych przez
Zamawiającego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego celem wykonywania
obowiązków wynikających z ustawy lub ustawy o dostępie do informacji publicznej,
obligujących Zamawiającego do umożliwienia Wykonawcom pobierania materiałów
przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,
5) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
6) korzystania na własny użytek,
7) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym,
8) dokonywania zmian,
9) zbycia,
10) udzielenia licencji, sublicencji.

2. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie do dokumentacji będącej
przedmiotem umowy nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

3. W ramach wynagrodzenia Zamawiający nabędzie prawo do przeniesienia autorskich praw
majątkowych na rzecz osób trzecich.

4. W ramach wynagrodzenia Projektanta Zamawiający nabędzie prawo do korzystania
i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.
Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od niego
zależnym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji w sposób
ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia
każdocześnie, wybranego przez Zamawiającego, innego Wykonawcę do wykonywania
przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych
przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym usuwania jej wad, jeżeli Wykonawca
odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

6. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

7. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji,
Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do dokumentacji, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania
opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami i ich poszczególnych części, przez
Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

8. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wykonany utwór i
wszelkie do niego prawa pozostają własnością Zamawiającego.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym
mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
4) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego –
w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

2. Kary umowne podlegają sumowaniu. O każdym przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający
powiadomi Wykonawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Strony ustalają, iż termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (słownie: siedem) dni od daty doręczenia
Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony będzie
do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
z tytułu wykonania niniejszej umowy.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1, dokonywany będzie komisyjnie z udziałem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie na podstawie protokołu odbioru sporządzanego
przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór ostateczny przedmiotu umowy w ciągu
7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad lub wykonania przedmiotu
odbioru niezgodnie z umową lub przepisami prawa Strony w protokole wskażą przyczynę braku
odbioru robót, termin usunięcia wad lub niezgodności. Termin wyznaczony na usunięcie wad lub
niezgodności nie może być dłuższy niż … dni. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru uznane będzie przez Strony za
nieskuteczne i nie będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawy do wystawienia faktury.

§ 9

1. Strony ustalają, że okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ….. miesiące od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz
z przyczyn technicznych tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy
lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

5. Czas reakcji na zgłoszenie o powstałej wadzie, wynosi nie dłużej niż jeden dzień roboczy. Jest to
czas od wysłania zgłoszenia faxem, e-mailem lub zgłoszenia telefonicznego do przyjazdu na miejsce
przedstawiciela Wykonawcy posiadającego kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania naprawy.

6. Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy w terminie do 14 dni od dnia dokonania przez
Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu
w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, Wykonawca
w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w terminie nie dłuższym niż
3 godziny od powiadomienia (telefonicznie i potwierdzone faxem lub e-mailem) i przystąpi do
usuwania wady.

10. Jeżeli po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie
zgłoszonych wad, Zamawiającemu służy prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

11. Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
o zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, nie dotyczy przypadku, o którym mowa w ust. 9, przez co Zamawiający, w przypadku
nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia zaistniałych wad w określonym w ust. 9 terminie,
uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej bez powiadomienia o tym fakcie
Wykonawcy.

12. W przypadku nie usunięcia wad w terminach określonych wyżej, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

13. Wykonawca zwróci koszty naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego poprzez zlecenie osobie
trzeciej, w przypadku, gdy po wezwaniu do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Wykonawca
jej nie usunie lub od razu Wykonawca odmówił usunięcia wady. Zamawiający nie będzie uzgadniał
z Wykonawcą kosztów takiej naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty od Zamawiającego. W razie usunięcia wad na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający
zachowuje prawo do naliczenia kar umownych.

14. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich
spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów i wykonywanych robót a także za szkody
powstałe przy usuwaniu tych wad.

15. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiający może żądać naprawienia –
na zasadach ogólnych – szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

16. Zamawiający nie jest zobowiązany do weryfikacji prawidłowości sporządzonej w ramach
zamówienia dokumentacji projektowej.

17. Weryfikatorem dokumentacji będzie wykonawca modernizacji systemu sygnalizacji pożaru
w oparciu o sporządzoną dokumentacje projektową oraz uzyskane pozwolenie na budowę.

18. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady lub braki stwierdzone w sporządzonej
dokumentacji na okres ważności pozwolenia na budowę przez co przyjmuje się minimalny okres
wynoszący 36 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
projektowej, objętej zamówieniem wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.

19. Zamawiający wymaga aby w okresie rękojmi Wykonawca zapewnił usunięcie wad lub uzupełnienie
braków w dokumentacji projektowej stwierdzonych na etapie realizacji robót w ciągu maksymalnie
14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 10

1. Niezależnie od postanowień dalszych ustępów niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w całości lub w części, w okresie związania Stron
umową, w przypadku zaistnienia którejkolwiek wskazanej w wcześniejszych paragrafach niniejszej
umowy okoliczności, a nadto okoliczności wymienionych poniżej:
a) został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy;
b) Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa;
c) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych;
d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia w zakresie objętym umową, w terminie 14 dni
od daty podpisania umowy;
e) Wykonawca przerwał realizacje prac i nie realizuje ich przez okres kolejnych 14 dni roboczych,
z zastrzeżeniem, że przerwa w realizacji prac spowodowana jest z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;

3. Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny odstąpienia.
Zamawiający ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaktualizowaniu się przesłanek z ust. 2.

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przy udziale
Zamawiającego pełnej inwentaryzacji wykonanych robót do czasu skutecznego odstąpienia od
umowy.

6. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady robót już
wykonanych i odebranych częściowo w ramach inwentaryzacji, o której mowa w ust. 5
(co obejmuje również odpowiedzialność z rękojmi), ani też z zobowiązań z tytułu naliczonych kar
umownych.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru
sporządzonym na podstawie inwentaryzacji, o której mowa w ust. 5.

8. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie Zamawiający
ma prawo skorzystać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaktualizowaniu się
przyczyny do odstąpienia od Umowy.

§ 11

1. Wszelkie Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, wynikających z niniejszej umowy, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą
inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowalnego.

§ 12

1. Dla zapewnienia bieżącego kontaktu między Stronami na każdym etapie realizacji niniejszej umowy
oraz przez okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, Strony wskazują
następujące osoby oraz dane teleadresowe:

Po stronie Zamawiającego:
a) Osoba do kontaktu: ks. Mariusz Kopacz– proboszcz;
b) Numer telefonu……………………………..;
c) Adres dla doręczeń: Kościelna 39, 34-103 Woźniki;
d) Adres e-mail: ………………………………..;
Po stronie Wykonawcy:
a) Osoba do kontaktu: ………………………
b) Numer telefonu: ………………………
c) Adres dla doręczeń: …………………………
d) Adres e-mail: ………………………

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub
może wystąpić.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z COVID-19, wpływających na sposób realizacji
niniejszej umowy, Strony zobowiązują się współdziałać w celu osiągnięcia rezultatu umowy.

4. W razie zmiany danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się
niezwłocznie – nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni kalendarzowych od chwili wystąpienia
zmiany – powiadomić swojego kontrahenta o zmianie. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, korespondencja skierowana na dotychczasowy adres, adres e-mail,
numer telefonu uważana będzie za skutecznie doręczoną. Jeżeli w treści umowy, w odniesieniu do
przekazywania sobie przez Strony informacji użyte zostało określenie „powiadomi” (lub inne
zamienne typu „zawiadomi”, „poinformuje”), Strony rozumieją przez to przekazanie informacji za
pomocą telefonu, sms lub poczty e-mail.

5. Jeżeli postanowienia Umowy wprowadzają w odniesieniu do przekazywania sobie przez Strony
informacji lub dokumentów wymóg przesłania tychże, Strony zobowiązane są do nadania przesyłki
w placówce pocztowej Poczty Polskiej, w sposób zapewniający rejestrację tego faktu,
w szczególności listem poleconym, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem dowodu itp.

§ 13

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności i nie przekazywania osobom trzecim
wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego oraz drugiej Strony (w szczególności
ekonomicznych, technicznych, handlowych, organizacyjnych, prawnych, finansowych,
administracyjnych) oraz innych informacji, w tym danych osobowych i informacji niejawnych,
z którymi Strony zapoznają się przy realizacji umowy. Za wyjątkiem danych, których ujawnienie
jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów.

2. Każda ze Stron podejmie odpowiednie kroki dla zapewnienia zachowania poufności przez osoby
wykonujące w jej imieniu czynności wynikające z niniejszej umowy.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie rozpowszechniania jakichkolwiek
materiałów, opracowań czy danych opartych na informacjach lub materiałach pochodzących od
drugiej Strony, za wyjątkiem materiałów stanowiących informację publiczną.
4. Strony zobowiązują się wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu należytego wykonania
niniejszej umowy.

5. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zachowania poufności jeżeli informacje, co do których
taki obowiązek istniał muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami
sądów lub innych upoważnionych organów państwa lub muszą być ujawnione w celu wykonania
przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

6. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie, jego uchylenie może być
dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 15
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia …………………..r.
2) Kopia aktualnej koncesji Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu jonizacyjnymi czujkami dymu;
3) Umowa z podwykonawcą/podwykonawcami*.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA